Nyttige linker

Norges sjømatråd

Norges sjømatråd er Fiskeri- og kystdepartementets underliggende organ og har som hovedoppgave å drive felles markedsføring av fisk. Norges sjømatråds sine sider inneholder nyheter, rapporter, statistikk og næringsinformasjon.

    

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har som formål å fremme verdiskaping, miljøtilpasning, nyskapning og omstilling gjennom forskning og utvikling.

    

Nærings- og fiskeridepartementet

Departementets egne sider med linker til en rekke websider i inn og utland.

    

Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets sider inneholder nyheter, rapporter og statistikk.

    

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er den viktigste forskningsinstitusjonen for ressursforvaltning, havbruk og havmiljø i Norge. Her finnes en rekke rapporter og publikasjoner.

    

Mattilsynet

Mattilsynet er en sammenslåing av Fiskeridirektoratets sjømattilsyn, Statens næringsmiddeltilsyn, de kommunale næringsmideltilsynene og Statens dyrehelsetilsyn. Mattilsynet ble etablert 01. januar 2004

    

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har et særlig ansvar for å ivareta Regjeringens miljøvernpolitikk for en økologisk bærekraftig utvikling.

Nofima

Nofima er Europas størate næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

  

Norges EU delegasjon i Brussel

Her er direkte link og informasjon om Norges EU-delegasjon i Brussel.

    

Norges Forskningsråd

Norges Forskningsråd har ansvaret med forvaltning av midler til forskningsformål. De fleste av forskningsmidlene til sjømatnæringen er innenfor området Bioproduksjon og foredling.

    

SkatteFUNN

SkatteFUNN er en ordning som retter seg mot alle bedrifter som driver med forskning- og utviklingsprosjekter og er skattepliktige i Norge. Formålet er å øke næringslivets FoU-innsats og nyskapning. Prosjekter som godkjennes under ordningen gir en reduksjon av skatten på inntil 20 % av de totale prosjektkostnadene. Dette kommer i tillegg til normal utgiftsføring av prosjektkostnader.

        

Stortinget

Her er Stortingets informasjonstjener. Her finnes alle stortingsdokumenter og informasjon om politiske partier, komiteer og stortingsrepresentanter.

    

Tollvesenet

Tollvesnet har egne næringslivssider hvor det legges ut informasjon og rundskriv.

    

Utenriksdepartementet

Med linker til ambassader og utenriksstasjoner, samt informasjon om handelspolitikk og europapolitikk med mere.    

    

Europakommisjonens delegasjon i Oslo

Her er adresser og aktuelle nyheter fra EUs delegasjon i Norge.    

    

Fiskerikomiteen i Europaparlamentet

Europaparlamentet har egen komite for fiskeri. Her er oversikt over møter, komitemedlemmer og aktuelle saker.    

 

Den Norske Emballasjeforening

Den Norske Emballasjeforening er et samarbeidsorgan for produsenter, leverandører, brukere, forbrukere.

    

Sjømat Norge

Sjømat Norge sin hovedside.

    

Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag er fiskernes interesseorganisasjon i Norge.

    

Norges Råfisklag

Norges Råfisklag er fiskernes egen salgsorganisasjon for fisk, skalldyr og hval fra Nordmøre til Finnmark.

    

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag

Salgsorganisasjonen til fiskere i distriktet.    

    

Fakta om all verdens fisk

Her finner du fakta om all verdens fiskearter.

    

Fish Info Service

Markedspriser på fisk fra Fish Info Service.    

    

Norges Bank

Statistikk fra Norges Bank.    

    

S. Flesland Markedsinformasjoner

Statistikk for omsetning og volum for fisk- og skalldyrmarkedet i Norge, både til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet, samt trender og utvikling.    

    

Statistisk sentralbyrå

SSBs statistikk over fiskeoppdrett, fiske og fangst.    

    

Ukentlig laksepris SSB

Gjennomsnittlig ukepris på eksportert fersk og frossen laks fra Norge. Offentliggjøres kl. 10.00 hver tirsdag.  

 

EFTA

European Free Trade Association (EFTA) med egne sider. Inneholder bl.a. alle frihandelsavtaler EFTA har med tredjeland.

    

FNs matvareorganisasjon (FAO)

FAO sine fiskerisider har en rekke tilgjengelige rapporter om fisk og akvakultur.

    

ICES

ICES er en internasjonalt uavhengig organisasjon som gir råd om forvaltning av fiskeressursene i Nordatlanteren.

    

Nordisk Råd

Nordisk Råd sine hjemmesider med informasjon om det nordiske samarbeidet.

    

OECD

OECDs har egen hjemmeside for fiskeri og akvakultur.

    

Verdens handels- organisasjon (WTO)

Verdens handelsorganisasjon er en sammenslutning av 144 medlemsland pr. 1. januar 2002 hvor formålet er å sikre at handelen foregår uhindret mellom medlemsland. Her finnes internasjonalt regelverk og informasjon om organisasjonens arbeid.    

    

Norsk Sjømatsenter

Stiftelsen Norsk Sjømatsenter er opprettet av 40 organisasjoner og bedrifter fra hele landet.

 

Direktoratet for naturforvaltning

Miljøverndepartementets underliggende organ som har det faglige ansvaret med forvaltning av natur i Norge.

    

Oppskrifter

Oppskrifter på fisk og skalldyr fra Eksportutvalget for fisk.